سؤالات جدید ادبیات هشتم

 

با توجه به ابیات زیر به سؤالات پاسخ دهید.

 

1- دربیت 5 آن مبارز به چه کسی اشاره دارد ؟

     الف) حضرت علی       ب) جنگجوی دشمن         ج) هر کسی که آن مبارزه را می دید           د) کسی که سرگشته و آشفته شده بود

2- در بیت 6 افگندی به چه اشاره می کند ؟       الف) مبارز دشمن          ب)  سر دشمن          ج) شمشیر           د) زمین زدن

3- در بیت 7 کلمه ی «پی» به چه معنی است ؟           الف)  رگ پا           ب) رد پا           ج)  به دلیل               د) به خاطر

4- در بیت  8  چه چیز مبیّن و دلیل  دین اسلام است ؟        الف) شیر حق          ب) گواهی            ج) رفتار            د) شیر هوا و هوس نبودن

5- در بیت 5 کدام کلمه مسند است ؟

   الف)  حیران         ب)   مبارز         ج)  عفو          د) بی محل

6- در بیت 5 چند وابسته پیشین وجود دارد ؟

   الف)  یک           ب )   دو                ج )  سه                 د )   چهار

7- در عبارت :« گفت :درمی دارم به خز فروشان می­شوم تا خزی خرم». «می شوم»  با کدام گزینه هم معنی است؟

  الف)  هـرچـنـد کـه عطارم لیکن به مجاز است این                  

    بــی عـطـر سـر زلـفـش عـطـار نـخـواهـم شـد

 ب )   گـر هـمـه بـدر شـوی بـا تـو نـخـواهم شد دوست        

   ور هــمــه صـدر شـوی بـا تـو نـخـواهـم شـد یـار   

 ج )    خـود نـمـی دانـم چـه دارم جـسـت و جـو                      

       ســخــت حـیـران مـی شـوم در کـار خـود    

 د )   گـل عـزیـز اسـت غـنـیـمـت شمریدش صحبت              

       کـه بـه باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد

8- در کدام گزینه کنایه به کار نرفته است؟

الف)  هــمــی طــبــل زند بـه زیـر گـلـیـم         

  ب )  پـای کـش در گـلـیم گوشه ی خویش

ج)  بــا گــلــیــمـی اتـاق زیـنـت داشـت               

د) بـس آدمـی کـه دریـن مـلـک نقش دیوارند

9- کلمه ی «دولت » در کدام گزینه در معنای امروزی به کار رفته است؟

الف) خار بر پشت، زنی زین سان گام                             

   دولتت چیست؟ عزیزیت کدام؟

ب)در لــبــاس فــقــر کــار اهــل دولــت مـی ‌کــنـم

ج) غـیر عـــمـــال دولـــت و تـــجــار                        

 بــاقی خــلــق در شـکـنـجـه دچـار

د) جـــوانـــی بـــود و عــیــش و شــادمــانــی                    

خــــوشـــا آن دولـــت و آن کـــامـــرانـــی

10 -در کدام گزینه « چند » صفت پرسشی است ؟

الف)          تـا چـنـد زنـم بـروی دریـاها خشت                       

ب)          چـنـد خـواهـی روی پـنـهـان داشتن

ج)          چــنــد روزی بــه خــلــوتــش بــنـشـانـد              

     د)          گفت عمرت چند سال است ای پسر

11- در کدام گزینه «کدام» صفت پرسشی است ؟

الف)      قـرار چـیـسـت صـبوری کدام و خواب کجا           

    ب)       کــدام در بــزنــم چــاره از کــجــا جـویـم

ج)          پـرسـیـد کـسـی کـه ره کـدامست                         

    د)          بـزرگـان کـدام انـد و سـالـار کـیست

12 -در بیت : «همچو ماهی که فتد زآب برون آل نبی        می­تپیدی دلشان سوخته در بر تشنه» فعل ها به ترتیب چه زمان و شخصی را نشان می­دهند؟

الف) ماضی ساده سوم مفرد، ماضی استمراری سوم مفرد                    

 ب) مضارع سوم مفرد، مضارع سوم  مفرد                                                                     

ج) ماضی ساده سوم مفرد، مضارع اخباری دوم مفرد                          

د) مضارع دوم مفرد، ماضی استمراری سوم مفرد

13- در بیت : « خشک گردید هم از دود دل و دیده دوات                  خامه با سوز رقم کرد به دفتر، تشنه » کدام کلمه به ترتیب «نهاد»  و «مفعول» است؟

الف) دوات، دفتر          ب) خامه، دفتر            ج) خشک، خامه              د) خامه، تشنه

14- در بیت :«  بـیـا کـه قـصـر امـل سـخـت سـسـت بـنیاد است            بــیــار بــاده کــه بــنــیــاد عــمـر بـر بـاد اسـت » چند جناس ناقص وجود دارد ؟

الف ) یک       ب) دو       ج ) سه             د) چهار

15- در بیت :« ســعــدیـا گـر بـکـنـد سـیـل فـنـا خـانـه­ی عـمـر             دل قـوی دار کـه بـنـیـاد بـقـا مـحـکـم ازو است » چند تشبیه وجود دارد؟

    الف ) یک           ب) دو            ج ) سه             د) چهار

16- در بیت :« بـرقـی کـه سـوخت کشت فروغی به یک فروغ               کــمــتـر ز نـور مـوسـی و نـار خـلـیـل نـیـسـت » چند تلمیح وجود دارد؟

الف ) یک           ب) دو            ج ) سه             د) چهار

17- در کدام گزینه صفت مفعولی دارد ؟

الف )خفته، خفته را کی کند بیدار؟                

  ب) ز دست دیده و دل هر دو فریاد 

ج)          مــجــنـون غـریـب  و دل شـکـسـتـه             

  د) جــانــا دل شـکـسـتـه سـعـدی نـگـاه دار

18- کلمه کدام گزینه با واژه ی « اتحاد» هم خانواده نیست .

الف- وحدت                     ب- واحد                      ج- متّحده                د- تحدید

 

          نظریادتون نره

/ 2 نظر / 51 بازدید
اسداله عبدالمحمدی

با سلام خدا قوت از مطالعه ی مطالب زیبایتان بسیار لذت بردم و به داشتن اساتیدی چون شما افتخار می کنم . با اجازه ی حضرتعالی از مطالب زیباو ارزشمندتان استفاده می کنم . حلال کنید .