سؤال فصل 1 و 2 ادبیات هشتم

1-در بیت:«    پرستار امرش  همه چیز و کس           بنی آدم و مرغ و مور و مگس»  به کدام مورد اشاره نشده است ؟

فرمان خداوند          پرستاری کردن            همه ی موجودات       درختان و گیاهان 

2-دربیت : « خداوند بخشنده ی دستگیر              کریم خطا بخش پوزش پذیر » کدام صفت خداوند را بیان نکرده است؟

صفات جلال خداوند          صفات جمال خداوند         توّاب بودن خداوند           بخشنده بودن خداوند 

3-دربیت : گلستان کند آتشی بر خلیل          گروهی بر آتش برد ز آب نیل » کدام آرایه ی ادبی دیده نمی شود ؟

تلمیح              تضاد             تشبیه            کنایه

4-دربیت  : «عادت او نیست خشم و دشمنی     نام او نور و نشانش روشنی »   کدام کلمه نمی تواند نهاد باشد ؟

عادت            خشم             نام                  نشان

5-در فعل : «دارد می نویسد» به ترتیب مصدر، بن مضارع وشناسه کدام است؟

داشتن – دار – د               نوشتن – نویس – د           داشتن – نویس – شناسه ندارد          نوشتن – دار – شناسه ندارد

6-با توجّه به بیت : « عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند            چون بر آید این همه گل های نغز کامکار» کدام کلمه نادرست معنی شده است ؟

حیران : سرگشته                نژند : سرد وبی روح                     چون : وقتی که                 کامکار : سرخ و لطیف 

7-با توجه به بیت :« بــســاطـی سـبـز چـون جـان خـردمـنـد          هــوائــی مــعــتــدل چـون مـهـر فـرزنـد » کدام گزینه نادرست است؟

بساط و هوا مشبّه هستند                  جان خردمند مشبّهٌ به است          مهر فرزند وجه شبه است          سبز وجه شبه است 

8-در بیت :«  بود اما در میان ما نبود           مهربان و ساده و زیبا نبود »چند فعل اسنادی( ربطی) وجود دارد؟

یک فعل اسنادی                       دو فعل اسنادی                    سه فعل اسنادی                   چهار فعل اسنادی 

9-با توجه به بیت : « به نام خدایی که جان آفرید           سخن گفتن اندر زبان آفرید » کدام کلمه ها مفعول هستند؟

جان ، زبان             خدا ، زبان          سخن گفتن ، زبان            جان ، سخن گفتن 

10-در جمله ی : « باری به گرانی دماوند که هر پشت را خُرد می کند »  واژه ی گرانی با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟

ســـرنـــگـــون انـــدررود در آب شـــور                           هــر کــه چــون لـنـگـر گـرانـی مـی‌کـنـد  

نـــدیـــدم در تـــو بـــوی مـــهـــربـــانـــی               بـــجـــز گـــردن کـــشـــی و دل گـــرانــی  

غــنــی تـا نـشـیـنـد بـه کـاشـانـه اش                                      مـتـاعـی گـرانـی اسـت در خـانه اش  

ســود گــرت هــســت گــرانــی مــکـن                            خــیــره ســری بـا دل و جـانـی مـکـن     

11-نشانه ی « ان »  در واژه ی :« رادان » با کدام گزینه یکسان است ؟

کوهان                     نیاکان                بوستان                  بهاران  

12-در بیت : «سر به هم آورده دیدم برگ های غنچه  را            اجتماع دوستان یکدلم آمد  به یاد »  کدام گزینه نمی تواند از اجزای تشبیه باشد ؟

برگ های غنچه          سر به هم بر آورده            اجتماع دوستان                به یاد آمدن 

13-مترادف واژگان « نعره، بهت،  نغز» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

صدای آهنگین،تصویر،شگفت زده، خوش  

فریاد، شگفتی،زیبا  

فریاد، حیرت ،دلکش  

صدا، متحیر شدن،پیچیده  

14-مفهوم «کیست آن صورتگرماهرکه بی تقلیدغیر                 این همه صورت بردبرصفحه ی هستی به کار؟» در کدام گزینه به طور دقیق آمده است؟

عقل انسان هااز دیدن صفحه ی هستی حیران می شود   

خداوند بزرگ ترین نقاش طبیعت است  

این همه شکل های زیبا ازکجاآشکارشده است؟  

درفصل بهار صفحه ی هستی مانند نقاشی می شود  

املای کدام گزینه با توجه به معنا غلط است؟  

متّفق:هم فکر                 بوریا:حصیر                تماصیل:تصویرها                  محال:غیرممکن     

15-کدام گزینه با بیت : « دوستی از من به من نزدیکتر           از رگ گردن به من نزدیکتر » ارتباط معنایی ندارد؟

هیچ نتوانم سر از فرمان او برتافتن                                 کز رگ گردن به خود نزیکتر می یابمش 

اگر چه از رگ گردن تویی نزدیکتر با من                          تو را هر لحظه در جایی منِ سر در هوا جویم 

تسلیم شو وگر نه برای سبک سران                                تابیده اند از رگ گردن طناب ها 

اگر چه از رگ گردن به بنده نزدیک است                        خدای دور بود از برِ خدا دوران  

16در کدام گزینه همه ی لغات درست معنی شده اند؟

مریدان : رهبران ، ارشاد : بزرگ کردن،  مستمعان :شنوندگان 

دعوی : ادّعا ،  بغض: کینه،  معترف: اقرار کننده 

حصار: محدوده، غفلت : نادانی،  فضایل: برتری ها 

به غلط نیفتم: دچار اشتباه نشوم، زنهار: مبادا،  تأمّل: تحمّل 

/ 0 نظر / 81 بازدید